Анализ на бюджет към 30.09.2019

Свали прикачения фаЙл

 

                                 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.09.2019 г.

на ОУ „ХРИСТО БОТЕВ”, с. Крайници

 

 

            Бюджетът на ОУ „Христо Ботев”, с. Крайници за 2019 г. е в размер на

387 545,00лв., който включва:

-   субсидия по формула – 379 046,00 лв.

- дофинансиране на училища под 130 ученика, с маломерни паралелки в малки населени места - 8 462,00 лв. 

- преходен остатък от 2018 г. - 37,00 лв.

 

Към 30.09.2019 г. училището няма не разплатени задължения към доставчици и от получените 295 703,47 лв. по бюджет и 10 824,00 лв. по проект „Подкрепа за успех” са изразходвани 277 643,85 лв.  или приходите превишават разходите с 28 883,62  лв.

 

 Към 30.09.2019 г. са получени следните средства от Община Дупница:

 • преходен остатък – 37,47 лв.
 • месечна субсидия първо тримесечие /3 месеца х 36 374,00 лв./ - 109 122,00 лв.
 • месечна субсидия за второ тримесечие /3 месеца х 31 499,00 лв.и изравнителна субсидия за първо тримесечие – 4 274,00 лв. / -   98 771,00 лв.
 • месечна субсидия трето тримесечие /3 месеца х 25 199,00 лв./ - 75 597,00 лв.
 • субсидия за компенсиране на транспортните разходи на учениците – 5 082,00 лв.
 • субсидия за компенсиране на транспортните разходи на педагогическите специалисти – 2 352,00 лв.
 • субсидия за учебници и учебни помагала – 4 742,00 лв.

Общо получени субсидии за тримесечието – 295 703,47 лв.

 

Разходът на училището към 30.09.2018 г. е в размер на 277 643,85 лв., от тях:

 • 229 898,12 лв. за заплати на персонала, СБКО, представително облекло на педагогическите специалисти, ДТВ за 24 май и за 15 септември, болнични и осигурителни вноски от работодател или 82,8 % от  общите разходи на училището.
 • 47 745,73  лв. издръжка на училището или 17,2 % от общите разходи.

Относителният дял на направените разходи към общия размер на разходите е както следва:

1.    Разходи за заплати на персонала по трудови правоотношения – 175 724,41 лв., който са 63,3 % от общите разходи.

2.  Други възнаграждения и плащания на персонала, в това число извънтрудови правоотношения, СБКО, представително облекло и болнични от работодател – 13 302,28 лв. или 4,8 % от общите разходи.

 1.  Задължителни осигурителни вноски от работодатели – 40 871,43 лв. или 14,7 % от общите разходи.
 2. Издръжка – 47 745,73 лв. или 17,2 % от общите разходи, в това число:
 • храна – 2 664,68  лв. или 5,6 % издръжката.
 • постелен инвентар и облекло – 900,00 лв. или 1,9 % от издръжката.
 • учебни разходи /в т.ч. обучения, учебници и учебни помагала/ - 5 202,34 лв. или

10,9 % от издръжката

 • материали /в т.ч. ученически шкафове/  - 4 743,70 лв. или 9,9 % от издръжката.
 • вода, горива, енергия – 16 930,32 лв. или 35,5 % от издръжката.
 • разходи за външни услуги /телефон, интернет, такса СОТ и др./ -  5 447,09 лв. или

11,4 % от издръжката

 • разходи за външни услуги /транспортни разходи на педагогическите специалисти/ -

3 017,60 лв. или 6,3 % от издръжката.

 

 • разходи за външни услуги /транспортни разходи на ученици/ -

4 822,27 лв. или 10,1 % от издръжката

 • разходи за текущ ремонт – 3 451,00 лв. или 7,2 % от издръжката
 • разходи за командировки - 518,45 лв. или 1,1 % от издръжката
 • платени административни санкции /към НОИ/- 48,28 лв. или 0,1 % от издръжката

 

 

 

Гергана Велинова-Маноилова                                                     Катя Лозанова

      Директор на ОУ „Христо Ботев”                                                 Главен счетоводител