Бюджет на ОУ "Христо Ботев", с. Крайници

Свали прикачения фаЙл

ОУ "ХРИСТО БОТЕВ" - с. Крайници
БЮДЖЕТ 2019 година
РАЗХОДИ
§
НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ
План за 2019 г.
Първо тримесечие 30%
Второ тримесечие 25%
Трето тримесечие 20%
Четвърто тримесечие 25%
01-00
Заплати и възнаграждения на персонала
258610,00
74757,00
62297,50
59258,00
62297,50
01-01
Заплати на персонала по трудови правоотн.
238740,00
71622,00
59685,00
47748,00
59685,00
01-01
Диференцирано възнаграждение
9420,00
0,00
0,00
9420,00
0,00
01-01
Допълнително трудово възнаграждение
10450,00
3135,00
2612,50
2090,00
2612,50
02-00
Други възнаграждения и плащания на персонала
15310,00
2916,00
8020,00
1944,00
2430,00
02-02
За персонала по извънтрудови правотношения
3600,00
1080,00
900,00
720,00
900,00
02-05
Изплатени суми от СБКО на персонала
5120,00
1536,00
1280,00
1024,00
1280,00
02-05
Представително облекло педагог.персонал
5590,00
0,00
5590,00
0,00
0,00
02-08
Обезщетения на персонала
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02-09
Други плащания и възн.-болнични от раб-тел
1000,00
300,00
250,00
200,00
250,00
05-00
Задължителни осигурителни вноски от раб-тел
60625,00
18187,50
15156,25
12125,00
15156,25
05-51
Осигурителни вноски от работодатели за ДОО
30345,00
9103,50
7586,25
6069,00
7586,25
05-52
Осигурителни вноски от работодатели за УПФ
10030,00
3009,00
2507,50
2006,00
2507,50
05-60
Здравно-осигурителни вноски от работодатели
12790,00
3837,00
3197,50
2558,00
3197,50
05-80
Вноски за ДЗПО от работодатели
7460,00
2238,00
1865,00
1492,00
1865,00
Всичко разходи §01-§05
334545,00
95860,50
85473,75
73327,00
79883,75
10-00
Издръжка
53000,00
13350,70
16119,75
11375,80
12153,75
10-11
Храна
5734,00
1720,20
1433,50
1146,80
1433,50
10-12
Медикаменти
250,00
75,00
62,50
50,00
62,50
10-13
Постелен инвентар и облекло
900,00
270,00
225,00
180,00
225,00
10-14
Учебни и научно-изследователски разходи
500,00
150,00
125,00
100,00
125,00
10-14
Учебни и научно-изследователски разходи-обучение учители
2487,00
746,10
621,75
497,40
621,75
10-15
Материали
6595,00
1978,50
1648,75
1319,00
1648,75
10-15
Материали-МТБ
2525,00
0,00
2525,00
0,00
0,00
10-16
Вода,горива и енергия
18000,00
5400,00
4500,00
3600,00
4500,00
10-20
Разходи за външни услуги
8913,00
2673,90
2228,25
1782,60
2228,25
10-30
Текущ ремонт
5000,00
0,00
2500,00
2500,00
0,00
10-40
Платени данъци, мита и такси
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10-51
Командировки в страната
1000,00
300,00
250,00
200,00
250,00
10-62
Разходи за застраховки
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10-98
Резерв за непредвидени и неотложни разходи
1059,00
0,00
0,00
0,00
1059,00