РУБРИКА БДП

Свали прикачения фаЙл

Приложение №5  към Годишен план за дейността на училището

 

 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО БОТЕВ”, С. КРАЙНИЦИ,

ОБЩ. ДУПНИЦА , ОБЛ. КЮСТЕНДИЛ

с. Крайници, ул.” Здравец № 1”, тел:0882473733 e-mail: ouhristo_botev_krainici@abv.bg

 

 

УТВЪРЖДАВАМ

със  заповед  № 0556 от 13.09.2019г.

Г.Велинова – Маноилова,

директор на ОУ“Христо Ботев“, с.Крайници

 

 

 

                               П   Л   А   Н

 

ЗА ДЕЙНОСТИТЕ  ПО  БЕЗОПАСНОСТ  НА ДВИЖЕНИЕТО

 

НА ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“,  С. КРАЙНИЦИ

 

ЗА  УЧЕБНАТА  2019/2020  ГОДИНА

 

 

 

 

І. Д Е Й Н О С Т И

 

1. Обучението на учениците по правилата за безопасно движение да се организира и провежда във съответствие с §4 от Допълнителните разпоредби на Закона за движението по пътищата /ДВ.бр.20 от 1999 г./ и утвърдената от Министъра на образованието и науката . Концепция за обучение на децата по безопасност на движението и учебната документация, за различните възрастови групи и класове, и като обучение по модули, и чрез дейности в други форми – обучение и формиране на навици на безопасно участие в движението, правилен превоз на учениците и създаване на безопасна инфраструктура, личен пример от страна на възрастните участници в движението.                

 Отг.: Директор, класни ръководители                                                         Срок: постоянен

2. Училищният учебен план за учебната 2019/2020 г.  да се разработи при спазване на Заповед № РД-09-619/31.10.2000 г., Заповед №РД 09-773/19.09.2003 г. и Заповед № РД09-2061/ 08.08.2019г.   на Министъра на образованието и науката, които са в съответствие с §4 от Допълнителните разпоредби на Закона за движението по пътищата. Часовете за изучаване на правилата за безопасно движение по пътищата се залагат задължително на отделен ред в Списък-Образец №1

Отг.: Директорът                                                                                               Срок: 15.09.2019 г.

3. Запознаване с информация за ПТП в страната, анализ и планиране на дейностти по БДП и на транспортната структура на ОУ „ Христо Ботев“, с. Крайници. Набелязване начините за осъществяване на планираните дейностти, формите за провеждането им и начина на отчитане.

Отг.:Комисия по БДП                                                                                       Срок : м. септември

4. Класните ръководители и учители по БДП изготвят свои годишни планове за работата си по БДП. Учебният материал да се преподава съгласно утвърдените учебни програми от МОН и глобалните теми за всеки клас, за учениците от І-VІІ клас.

 Отг.: Кл.ръководители                                                                                     Срок: 15.09.2019 г.                                                         

5. Преподаденият учебен материал по Безопасност на движението по пътищата задължително да се отразява в дневниците на паралелките.

 Отг.: Кл.ръководители                                                                                         Срок: постоянен

6. Задължителните учебни часове по безопасност на движението  по пътищата /БДП/ да се провеждат системно в часа на класа, запознавайки всеки ученик с правилата за безопасен превоз и движение по пътищата съгласно, годишните  планове за работата на класните ръководители.

Отг.: Кл.ръководители                                                                                           Срок: постоянен

7. Изготвяне и изпращане на информация в РУО за ученици, пострадали при ПТП през лятото.

 Отг.: Директорът                                                                                Срок: м.септември, 2019 г.

8. Обезопасяване  района на училището по отношение на достъпа на превозни средства в двора му

Отг.: Директор и учители                                                                   Срок: м. септември, 2019 г.

9. Своевременно уведомяване на компетентните органи за наличие на необезопасени участъци и конфликтни точки и да търсят съдействие за обезопасъването им

Отг.: Учители                                                                                                        Срок: постоянен

10. Целенасочено интегриране на обучението по БДП с другите учебни предмети.

 Отг.: Учители                                                                                                       Срок: постоянен

11. Запознаване на учениците и родителите им със система от мерки на МОН за безопосност на движение по пътищата, утвърдени със Заповед № РД09-2061/08.08.2019г. на МОН

Отг.: Кл.ръководители                                                                                  Срок: до 25.09.2019 г.

12. Запознаване на учениците от І-VІІ клас с практически препоръки за безопасност на пътя за учебната  2019/2020 година на МВР, ГД „Национална полиция“, с пътнотранспортната обстановка в и около района на училището, от класните ръководители.

 Отг.: Кл.ръководители                                                                                 Срок: до 25.09.2019 г.

13. Създаване на рубрика „ Безопасност на движението по пътищата“ на електронната страница на училището, с цел информиране по темата, анализи, мерки и дейностти на училището по БДП.

Отг.: Комисия по БДП                                                                         Срок: м. септември, 2019 г.

14. Класните ръководители да провеждат системно беседи-разговори за поведението на учениците като участници в пътното движение /пешеходци/ и пътуващи с училищен автобус.

 Отг.: Кл.ръководители                                                                                          Срок: постоянен

15. Ежедневно, в последния учебен час, учителите да провеждат „минутка” – краткотрайно занимание, напомнящо на учениците изискванията за безопасност на движението и задълженията им за безопасно поведение на улицата и при пътуване с автобус за всички ученици от І-VІІ клас. Проведената „Петминутка по БДП” да се отразява ежедневно и своевременно от  преподаватели в дневника на съоветния клас.

 Отг.: Кл.ръководители и преподавателите                                                      Срок: постоянен

16. След завършване на учебните занятия в І-ІV клас, учителите лично да извеждат учениците и да ги изчакват да се разотидат, а пътуващите да се качат в училищния автобус.

 Отг.: Учители І-ІV клас                                                                                        Срок: постоянен

17. До края на първата учебна седмица, съвместно с родителите, да се определи най-безопасния маршрут от дома до училището и обратно за учениците от І и ІІ клас. При необходимост изготвяне на предложения до общината за обезопасяване на най-използваните маршрути от учениците и местата с интензивен детски пътникопоток.

 Отг.: Кл.ръководители на І-ІІ клас                                               Срок: първа учебна седмица

18. Класните ръководители да раздадат на родителите за попълване декларации, в които да определят кой ще води и ще прибира детето от училище или то само ще се придвижва – за учениците от І и ІV клас.

  Отг.: Кл.ръководители на І-ІV клас                                                Срок: м.септември, 2019 г.

19. Припомняне на безопасните маршрути за движение на учениците от ІІІ и VІІ клас.

  Отг.: Кл.ръководители на ІІІ-VІІ клас                                           Срок: м.септември, 2019 г.

20. Осигуряване на училището с учебните програми по БДП за съответните класове и с нови нормативни документи /при издаването им/, които са свързани с реализирането на обучението по БДП в училище.

 Отг.: Директорът                                                                           Срок: м.септември, 2019 г.

21. Осигуряване на учениците с учебни помагала и пособия по БДП, одобрени от МОН.

 Отг.: Кл.ръководители, съвместно с родителите                       Срок: м.септември, 2019 г.

22. Провеждане на инструктажи по БДП с всички ученици.

 Отг.: Кл.ръководители                                                                    Срок: м.септември, 2019 г.

23. Осигуряване на необходимите методически ръководства и насоки за учителите, преподаващи БДП.

 Отг.: Директорът                                                                                Срок: м.септември, 2019 г.

24. Реновиране на пешеходна пътека пред училището.

  Отг.: Директорът, съвместно с финансиращия орган                    Срок: м.септември, 2019г.

25. Проверка състоянието на предупредителните знаци в двете посоки и знака за ограничаване на скоростта на движение на моторни превозни средства на ул. „ІІІ-ти гвардейски полк”.

Отг.: Директорът                                                                             Срок: м.септември, 2019 г.

26. Представяне в РУО на информация за готовността на училището при изучаване на правилата за БДП и обезопасяването района на училището в началото на учебната година.

Отг.: Директорът                                                                             Срок: м.септември, 2019 г.

27. Планиране на вътрешно-училищната квалификационна дейност на учителите, преподаващи правилата за безопасно движение по пътищата.

  Отг.: Директорът                                                                               Срок: м.септември, 2019 г.

28. Закупуване на светлоотразителни елементи за учениците от начален етап.

Отг.: Кл.ръководители съвместно с родителите                             Срок: м.септември, 2019 г.

29. Провеждане срещи с родителските активи по класове за обсъждане проблемите на безопасното движение по пътищата и безопасното пътуване на учениците с училищния автобус по утвърден маршрут: с.Червен брег - с. Крайници и обратно и набелязване на конкретни превантивни мерки.

Отг.: Директорът                                                                                  Срок: м.октомври, 2019 г.

30. Изработване на нагледни материали, таблици и схеми, необходими за онагледяване на обучението по БДП.

Отг.: МК на класните ръководители                                                   Срок: м.октомври, 2019 г.

31.  Изнасяне на 10-минутни беседи от униформени служители на пътна полиция, пред учениците от начален и прогимназиален етап за пътната безопасност.

 Отг.: Директор и кл.ръководители                                                   Срок: м. септември, 2019 г.

32. Организиране и провеждане на обучение на учениците – велосипедисти.

 Отг.: Учител по ИИ                                                                               Срок: м.октомври, 2019 г.

33. Осигуряване на училището с дидактически пособия и нагледни средства по БДП, необходими за правилно организиране и онагледяване на учебните часове по БДП.

Отг.: Директорът и кл.ръководители                                                                Срок: постоянен

34. Ангажиране на родители в оказване на помощ при провеждане на мероприятия по БДП.

 Отг.: Кл.ръководители                                                                                         Срок: постоянен

35. Провеждане на разговори с учениците за припомняне правилата за безопасност на движението, преди всяко организирано напускане на училищната сграда /екскурзии, походи, зелени училища, наблюдения и др./. Инструктиране срещу подпис. Задължително попълване на маршрутен лист от ръководителя на групата.

  Отг.: Съответните ръководители                                                                    Срок: постоянен

36. При възникване на пътнотранспортно произшествие /ПТП/ с деца и ученици и настъпила смърт, задължително да се информира Министъра на образованието и науката, и  РУО, в срок от 24 часа.

Отг.: Директорът                                                           Срок: при възникване на ПТП с ученици

37. Информиране на Министъра на образованието и науката и РУО, в срок от 3 дни, при възникване на ПТП с деца и ученици при наранявания.

 Отг.: Директорът                                                           Срок: при възникване на ПТП с ученици

38. При настъпило ПТП с ученик от училището, завършило с нараняване или смърт, в едноседмичен срок да се организира и проведе Педагогически съвет и общоучилищна родителска среща.

Отг.: Директорът                                                                              Срок: при настъпило ПТП

39. Осъществяване на системен контрол върху организацията на учебния процес по БДП и провеждането на планираните мероприятия в тази област.

 Отг.: Директорът                                                                                            Срок: постоянен

40. Организиране и провеждане на училищно състезание с ученици – велосипедисти.

 Отг.: Учителят по ИИ                                                                          Срок: м.май/юни, 2020 г.

41.  Изнасяне на 10-минутни беседи от униформени служители на пътна полиция, пред учениците от начален и прогимназиален  етап за пътната безопасност.

 Отг.: Директор и кл.ръководители                                                           Срок: м.май, 2020 г.

42. Подготвяне и изпращане на информация в РУО-Кюстендил за работата в училището по БДП през учебната година.

Отг.: Директорът                                                                                           Срок: м. юни, 2020 г.

 

Планът е приет на заседание на ПС с Протокол № 11/13.09.2019 г. и е приложение от годишния  план за дейността на ОУ „Христо Ботев“, с. Крайници за учебната 2019/2020 година.