Етичен кодекс на общността

Свали прикачения фаЙл

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ”, С. КРАЙНИЦИ,

 ОБЩИНА ДУПНИЦА, ОБЛ. КЮСТЕНДИЛ

                              

        Утвърждавам със Заповед 0570/04.09.2019 г.

        Гергана  Велинова-Маноилова                                                                                                       

       директор на ОУ „Христо Ботев“, с. Крайници

 

Е Т И Ч Е Н   К О Д Е К С

на   училищната  общност 

при ОУ „Христо Ботев”, с. Крайници

                     Съгласно чл.2, ал.2 от Закона за предучилищното и училищното образование участниците в образователния процес са децата, учениците, учителите, директорите и другите педагогически специалисти, непедагогически персонал, както и родителите. Като правни субекти  на образователния процес, те трябва да си партнират и взаимодействат помежду си за постигане целите на образованието. Училището е мястото, където се изгражда сплотена училищна общност между всички участници в образователния процес. Тази общност постига много повече на принципа на общото действие, като подпомага и допълва личните усилия на всеки. Всички членове на общността се отнасят с уважение помежду си и си помагат за постигането на една обща цел за по-добро образование. Директорът на училището и всички учители осъществяват своите професионални задължения в услуга на учениците и допринасят за формиране облика на училището. За всеки работещ в училището е чест и морален дълг да спазва принципите на професионалната етика, както и изискванията за конфиденциалност по отношение на учениците. Обществеността, родителите и учениците дължат почит и уважение на педагогическите специалисти. Училищната общност при основно училище „Христо Ботев”- с. Крайници, приема моралния ангажимент в своята ежедневна и професионална дейност да се ръководи от принципите и правилата на етичния кодекс за работа с деца, както и настоящия етичен кодекс.

 

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ И ОБХВАТ НА КОДЕКСА

         Този кодекс определя правилата за партньорство и поведение на учениците, учителите, директора, служителите, работниците и родителите при ОУ„Христо Ботев", с. Крайници, наречени „общност”. Същият има за цел да повиши общественото доверие в техния професионализъм и морал, както и да издигне престижа на училището.

         В тази връзка всички участници в образователния процес осъществяват отношенията си  като:

1. Строго спазват законодателството в Република България и съдействат за провеждането на общинската, регионалната и държавната образователна политика, основаващи се на принципа на правовата държава.

2. Спазват принципите на законност, лоялност, честност, безпристрастност, политическа неутралност, отговорност и отчетност.

3. В зависимост от функциите и задълженията, които изпълняват, участниците в партньорството осъществяват действия, предлагат и вземат решения, водещи до елиминиране на произвола и укрепват доверието в училищната институция.

4. Извършват дейността си компетентно, обективно и добросъвестно, като се стремят непрекъснато да подобряват работата си в интерес на учениците.

5. Отнасят се любезно, възпитано и с уважение към всеки ученик и всеки гражданин, като зачитат правата и достойнството на личността и не допускат каквито и да са прояви на дискриминация.

6. Не накърняват правата на учениците  и престижа на училището, не само при изпълнение на служебните задължения, но и в своя обществен и/или личен живот.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           СЪДЪРЖАНИЕ  НА  КОДЕКСА

ГЛАВА ПЪРВА: Цели на кодекса

ГЛАВА ВТОРА: Етични норми и принципи на училищната общност

ГЛАВА ТРЕТА: Поведение и облик на учителя в училище и извън него

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА: Отношения и взаимоотношения

            ГЛАВА ПЕТА:  Обществен съвет

            ГЛАВА  ШЕСТА: Конфликт на интереси

ГЛАВА СЕДМА: Наблюдаване, установяване и докладване на нарушения на Етичния кодекс

ГЛАВА ОСМА: Разпоредби

 

 

  ГЛАВА ПЪРВА: ЦЕЛИ НА КОДЕКСА

 

Чл. 1 Етичният кодекс има за цел да повиши общественото доверие в професионализма и морала на работещите в училището, както да издигне престижа на институцията и морала на общността, като:

(1) Oчертава етични норми в отношенията между участниците в образователния процес: ученици, учители, директор и служители от една страна, родители и обществото - от друга страна; 

(2) Издига общественото доверие към училището и учителите;

(3) Дейността на служителите се осъществява при спазване на принципите на хуманност, законност, лоялност, честност, безпристрастност, политическа неутралност, отговорност, отчетност и зачитане правата на човека.

(4) Съдейства за осъществяването на образователната мисия и стратегията за развитие на училището.

 

 

 

 

ГЛАВА ВТОРА: ЕТИЧНИ НОРМИ И ПРИНЦИПИ НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

Чл. 2. (1) Базови норми и приниципи на училищната общност са:

1.Равен достъп до качествено образование и приобщаване на всеки ученик към общоучилищния живот;

2.Ангажираност на общността с политиките за развитие на училището и по въпросите на образованието, като национален приоритет;

3.Равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на училищното образование;

4.Хуманизъм и толерантност; честност и лоялност; вежливост и услужливост; колегиалност и конфиденциалност в отношенията и партньорството;

  1.  

 Чл. 3. (1) Работещите в училището изпълняват своите функции като се ръководят от следните ценности:

1. Детството е изключително важен период от живота на човека.

2. Семейството е най-естествената среда за развитието на детето.

3. Всеки ученик  притежава неповторима уникалност и стойност.

4. На всеки ученик е гарантирано правото на свобода за изразяване на мнение, свобода на мисълта и съвестта, свободен избор на религия, формиране на собствени възгледи и право да ги изразява свободно.

5. Всеки ученик има право на закрила срещу нарушаващите неговото достойнство методи на възпитание, физическо, психическо или друго насилие или форми на въздействие.

6. Всеки ученик има право на закрила за нормалното му физическо, умствено, нравствено и социално развитие.

7. Всеки ученик и всяко семейство заслужават да бъдат подпомогнати да развият пълния си потенциал.

8. Във всички случаи се защитават по най-добър начин интересите на ученика.

9. Всеки ученик, попаднало в риск, има нужда от специална закрила за извеждането му от рисковата ситуация.

10. Учениците с изявени дарби се ползват от мерките за специална закрила.

11. Работещите в училище трябва да притежават определени личностни, морални и социални качества.

ГЛАВА ТРЕТА: 

ПОВЕДЕНИЕ И ОБЛИК НА УЧИТЕЛЯ В УЧИЛИЩЕ И ИЗВЪН НЕГО

 

Чл. 4. Директорът и учителите като педагогически специалисти са длъжни да:

1. Работят за създаване на сигурна обществена среда, в която ученикът да получава качествено образование и адекватни здравни грижи, храна, подслон, както и да живее без насилие.

2. Работят за подобряване на сътрудничеството в общността и обществените организации в интерес на ученика.

3. Съдействат за повишаване степента на разбиране на учениците и техните нужди от обществото.

4. Опазват личните дани и информация за всички участници в образователния процес, както и  за всички посетители на училището, съгласно утвърдени вътрешни правила за защита на личните данни.

5. Изпълняват качествено и добросъвестно трудовите си задължения, определени с КТ, с длъжностните им характеристики, Правилника за вътрешния трудов ред и Правилника за дейността на училището.

6. Извършват дейността си компетентно, добросъвестно и отговорно, като се стремят непрекъснато да подобряват работата си в интерес на утвърждаване авторитета на училището.

7. Използват училищното имущество, документите и информацията само за осъществяване на служебните им задължения.

8. При изпълнение на трудовите си задължения,  се отнасят любезно, възпитано и с уважение към всеки участник в образователния процес, като зачитат правата и достойнството на личността и не допускат прояви на дискриминация и игнориране.

9. Не допускат на работното си място поведение, несъвместимо с добрите нрави.

10. Не допускат сблъсък между служебните си задължения и лични си интереси. Всички опити за подкупване на учител представляват действия срещу неговата почтеност и уронване на личния му престиж.

11. Спазват благоприличие и представителен вид в облеклото в съответствие със служебното си положение и училището, което представляват.

12. Не допускат финансова зависимост или друга обвързаност от външни лица и/или организации.

13. Не упражняват дейности, посочени в законодателството като несъвместими със задълженията и отговорностите им, както и не получават доходи от такива дейности.

Чл.5. При осъществяването на действия, несъвместими с поведението по този кодекс, служителят следва да подаде молба за прекратяване на трудовите правоотношения.

 

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

ОТНОШЕНИЯ  И  ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

 

РАЗДЕЛ  І 

ОТНОШЕНИЕ НА УЧИТЕЛЯ КЪМ УЧЕНИЦИТЕ

Чл.6. (1)  Педагогическият специалист в ОУ „Христо Ботев“- с. Крайници, изпълнява задълженията си безпристрастно и непредубедено, като създава условия за равнопоставеност на разглежданите случаи и лица.

            (2) В своята дейност педагогическият специалист строго се придържа към нормите, установени в Етичния кодекс за работа с деца, като:

1. Ръководи се от съвременните знания за детското развитие и познаването на индивидуалните особености на всеки ученик.

2. Разбира и уважава уникалността на всеки ученик и се съобразява с неговата специфична уязвимост.

  1. Създава безопасна и здравословна среда, която стимулира социалното, емоционалното и физическото развитие на ученика.

4. Работи в най-добрия интерес на ученика и подкрепя правото му на свободно изразяване на мнение по всички въпроси от негов интерес.

5. Осигурява на всеки ученик право на закрила срещу нарушаващите неговото достойнство методи на възпитание, физическо, психическо или друго насилие или форми на въздействие. 

6. Осигурява равни възможности за достъп до образование на ученици със специални образователни потребности

7. Не допуска дискриминация на учениците на основата на раса, етнически произход, религия, пол, националност, език, способности или на базата на статуса, поведението или убежденията на родителите им.

8. Разпознава симптомите на насилие над ученик - физическо, сексуално, вербално, емоционално малтретиране или занемаряване.

(3) Педагогическият специалист познава и спазва законите, процедурите и механизмите, защитаващи ученика от насилие и при съмнение за малтретиране незабавно уведомява органите за закрила на детето.

 

 

РАЗДЕЛ  ІІ

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ  МЕЖДУ  РОДИТЕЛИТЕ  И  УЧИТЕЛИТЕ

 

Чл.7. Доверието между родителите/настойниците и учителите е задължително условие за изграждане на добра комуникация и взаимоотношения в интерес на  учениците.

Чл.8. Родителите/настойниците и учителите си оказват взаимопомощ при педагогическата работа и възпитанието на подрастващите.

Чл.9. Подкрепата, която учителят получава от родителя/настойника при обучението и възпитанието на ученика, създава доверителни отношения и партньорство между родители и учители. 

Чл.10. Родители, учители и ученици зачитат достойнството, културата, обичаите, религията, езика и убежденията на другите участници в образователния процес.

Чл.11. Учителите уважават ценностите на семейството при отглеждане и възпитание на децата и правото му да взема решения за своите деца.

Чл.12. Учителите информират семейството за всички решения, отнасящи се до ученика, и когато е подходящо, го включват във вземането на такива решения.

Чл.13. Учителите зачитат правото на семейството да бъде информирано за начина, по който се работи с ученика.

Чл.14. Учителите информират родителите за изследователските проекти, включващи техните деца, като родителите имат право да откажат участие на ученика в проекта. Учителите не участват в изследвания, които по някакъв начин застрашават здравето, образованието, развитието или благополучието на учениците.

Чл.15.Педагогическите специалисти не използват създадените отношения със семейството за лично облагодетелстване.

Чл.16. В отношенията учител – родител - ученик се осигурява конфиденциалност на информацията и се зачита правото на личен живот.

 

 

РАЗДЕЛ ІII   

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ УЧИТЕЛИТЕ

 

Чл.17. Колегиалните отношения и професионализмът  са гаранция за поведение, уважаващо достойнството и правата на личността на учителя.

1. Педагогическият специалист уважава мнението на колегите си и се съобразява с правото им на личен живот.

2. Педагогическите специалисти избягват /не допускат или предотвратяват/ конфликтни ситуации помежду си, като е недопустимо възникване на конфликт между тях в присъствието на външни лица.

3. Учителят представя открито и аргументирано проблемите си пред своя пряк ръководител.

4. Учителят дава личен пример със своето поведение и чувство за отговорност на учениците, а ръководителите – и на своите подчинени.

5. Педагогическите специалисти не разпространяват информация, получена при и по повод изпълнението на служебните си задължения.

6. Педагогическият специалист  не накърнява достойнството и авторитета на колегите си по никакъв повод.

7. Учителят се отнася отговорно към повереното  имущество и материално-техническа база в училището.

 

 

РАЗДЕЛ IV

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ УЧЕНИЦИТЕ

 

Чл.18. Учениците са длъжни:

1. Да спазват правилника за поведение в училище.

2. Да са мотивирани за полагане на труд, с цел постигане на по-високи резултати в образователния процес.

3. Да уважават различните мнения.

4. Да искат съвети от учители и родители, когато се налага.

5.  Да оказват помощ на нуждаещите се.

6. Да изискват информация по всички интересуващи ги въпроси.

7. Да показват толерантно отношение към съучениците си  на основата на раса, етнически произход, религия, пол, националност, език.

8. Да разбират и подкрепят съучениците си при разрешаване на проблеми и казуси.

9. Да помагат и да оказват съдействие при възникнали конфликтни ситуации в училище.

10. Да зачитат мнението и препоръките на другите участници  при работа в екип.

11. Да опазват личните си вещи и да не унищожават или повреждат чужди.

12. Да не употребяват нецензурни изрази.

13. Да не решават конфликтите в училище с тормоз и насилие.

14. Да не накърняват достойнството на съучениците си по никакъв повод.

15. Да не сплетничат един за друг.

16. Да не прилагат вербално, физическо и психическо насилие над съучениците си.

17. Да говорят на книжовен български език.

18. Да участват на доброволен принцип в дейности, свързани с развитието на общността.

 

 

РАЗДЕЛ V

ОТНОШЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ КЪМ УЧИТЕЛИТЕ И ДРУГИТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

 

Чл.19. Учениците се отнасят с уважение към учителите и не накърняват с поведението си авторитета и достойнството му.

Чл.20. Учениците изпълняват преките си задължения и сътрудничат на учителя, като не нарушават дисциплината в училището.

Чл.21. Учениците изразяват свободно собственото си мнение и дават предложения и идеи за организацията на училищния живот.

Чл.22. Учениците приемат учителя като приятел и помощник, като му се доверяват и поставят открито проблемите си.

Чл.23. Учениците показват толерантно отношение към учителя на основата на раса, етнически произход, религия, пол, националност.

 

 

 

 

РАЗДЕЛ VI

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РОДИТЕЛИТЕ И УЧЕНИЦИТЕ

Чл.24. Родителите проявяват постоянни грижи за доброто образование на децата си.

Чл.25. Родителите следят и насърчават усилията и успехите на децата си.

Чл.26.Родителите съветват и осигуряват възможности за творческото развитие на учениците.

Чл.27. Родителите насърчават самостоятелното критично мислене на детето.

Чл.28. Родителите се съобразяват с индивидуалните потребности и желания на детето.

Чл.29. Родителите упражняват контрол и налагат своя авторитет без насилие, като зачитат детето като личност и спазват основните му права.

Чл.30.Родителите възпитават детето чрез личния си пример в дух на уважение, толерантност, инициативност и свободолюбие.

Чл.31. Родителите решават конфликтите между поколенията спокойно и в контакт с всички членове на училищната общност.

Чл.32. Родителите подготвят детето за живота и имат основна морална задача – да създават ценности и да ги предават на следващите поколения.

Чл.33. Родителите осигуряват посещаемостта на учениците в училище, както и учениците им предоставят обратна информация за своето развитие чрез ученически бележник и бележник за кореспонденция.

Чл.34. Родителите получават обратна връзка от учителите за резултатите от образователния процес на учениците чрез имейл, телефонен разговор и при посещение в допълнителния час на класа- дневник на класа.

Чл.35. Родителите подсигуряват необходимите материали и пособия за работа в клас, както и подходящо облекло според сезона.

Чл.36. Родителите създават положителен образ у ученика за учителя и училищната среда.

Чл.37. Родителите се отзовават и проявяват активност чрез участие в училищния живот.

 

 

 

 

 

 

 Раздел VII

 ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ УЧАСТНИЦИТЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС: УЧЕНИЦИ, УЧИТЕЛИ И НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

Чл. 38. Общуването между участниците в образователния процес се основава  на добронамереност, сътрудничество и ефективна комуникация.

Чл. 39. Всички участници в образователния процес са длъжни да се придържат към поведение, което не провокира конфликтни ситуации, а при възникването им, да се стремят към разрешаване, спазвайки настоящия Кодекс.

Чл. 40. Недопустимо е отправянето на обиди между участниците в образователния процес, както и дискриминационни прояви и насилие в отношенията помежду им.

Чл. 41. Не се допуска манипулиране, интригантство, злепоставяне, оклеветяване и заплашване между участниците в образователния процес чрез поведението и служебните им отговорности, използване на електронни средства за комуникация, както и интернет – социални мрежи и електронна поща.

Чл. 42.  Учениците са длъжни да спазват етични норми на поведение към педагогическите специалисти и непедагогическия персонал, спрямо основните училищни принципи,  моралните си ценности и документи в училището.

 

РАЗДЕЛ VIII

 ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ СТРУКТУРИ НА ОБЩИНА ДУПНИЦА, РУО КЮСТЕНДИЛ, МОН И НПО  

Чл. 43. (1) Служителите подпомагат органите на държавна и местна власт с висок професионализъм, безпристрастност и активност при разработването и провеждането на държавната политика, както и при изпълнението на взетите решения и осъществяването на неговите правомощия.

 (2) Когато прави предложения пред органите на държавна и местна власт, служителят предоставя цялата информация, отнасяща се до вземането на конкретно решение.  

(3) Отговаря на поставените въпроси съобразно функциите, които изпълнява, като при необходимост пренасочва въпросите към друг служител, притежаващ съответната компетентност.  

Чл. 44. Служителите предоставят исканата информация от органите на държавна и местна власт бързо, точно и коректно, освен ако изрично не е посочено друго в нормативен акт, засягащо поверителна информация. В тези случаи се иска разрешение от директора на училището  

Чл. 45. Служителите активно съдействат за осъществяване на партньорски отношения с НПО и органите на държавната и местна власт.  

 

ГЛАВА ПЕТА

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ  

Чл. 46. (1) На основание чл. 265 от ЗПУО, с цел създаване на условия за активни и демократично функциониращи общности, в ОУ”Христо Ботев”, с.Крайници се създава обществен съвет, който подпомага развитието на училището, осъществява граждански контрол на управлението му и участва в създаването и приемането на етичния кодекс на училищната общност.  

(2) При неодобрение от обществения съвет на актовете, те се връщат с мотиви за повторно разглеждане от педагогическия съвет. При повторното им разглеждане педагогическият съвет се произнася по мотивите и взема окончателно решение.

ГЛАВА ШЕСТА

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

 

Чл. 47. Конфликт на интереси възниква, когато служителят има личен интерес, който му влияе дотолкова, че пречи на безпристрастното и обективно вземане на решения или изпълнение на служебни задължения.

ал.1. Педагогическите специалисти не могат да извършват платени образователни услуги на ученици, които се обучават или ще полагат изпит в училището, в което преподават.

ал.2. Педагогическият специалист не допуска ситуация, която може да доведе до конфликт на интереси. При появата на такъв конфликт субектът е длъжен да информира незабавно Директора на училището.

ал.3. Педагогическият специалист не използва служебното си положение за лично облагодетелстване.

ал.4. Педагогическият специалист не допуска възможност друг служител да го постави в реален или предполагаем конфликт на интереси.

ал.5. В случай на възникнал конфликт на интереси, служителят може да се оттегли доброволно от служебните си задължения или работодателят прекратява трудовите провоотношения на основание възникналите обстоятелства.

ал.6. В случай на съмнение за конфликт на интереси се самосезира училищната етична комисия.

 

ГЛАВА СЕДМА

НАБЛЮДАВАНЕ, УСТАНОВЯВАНЕ И ДОКЛАДВАНЕ НА НАРУШЕНИЯ НА ЕТИЧНИЯ КОДЕКС

 

Чл.48. Директорът на учебното заведение осъществява контрол върху спазването на Етичния кодекс и разрешаването на възникнали с приложението му казуси, като създава тричленна Комисия по етика.

Чл.49. (1) В състава на Комисията по етика се включват представители на ръководството, педагогическия и непедагогическия персонал.

     (2) Членовете се избират на Общото събрание на учебното заведение за срок от една година.

     (3) Комисията се избира в началото на всяка учебна година.

Чл. 50. (1) Комисията по етика:

  1. Разглежда жалби, свързани със спазването на етичния кодекс;
  2. Дава задължителни тълкувания на Етичния кодекс;

      3.  Предлага предприемане на последващи действия;

(2) Комисията по етика приема Правилник за дейността си, който се утвърждава на заседание на Общото събрание на училището.

Чл.51. Всеки заинтересован член може да внесе жалба в Комисията по етика. За целта се създава регистър на жалбите в деловодството на учебното заведение. Постъпилите жалби се предоставят на комисията по етика в 3-дневен срок.

Чл.52. Комисията по етика разглежда постъпилите жалби и се произнася с мотивирано становище най-късно в едноседмичен срок от постъпването им.

Чл.53. Комисията по етика веднъж годишно се отчита за дейността си пред Общото събрание.

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ І 

ПРОЦЕДУРА ПРЕД КОМИСИЯТА ПО ЕТИКА

 

Чл.54. (1)  Депозиране на жалба за нарушаване на Етичния кодекс, когато в Комисията по етика се получи жалба за нарушаване на Етичния кодекс, Комисията следва да се увери, че има достатъчно информация, която да даде възможност да бъде разгледано оплакването.

      (2)  Жалбата следва да съдържа:

             1. Данни за лицето, което подава оплакването;

             2.Данни за служителя, който в случая е нарушил Кодекса, неговата месторабота;

            3. Кратко изложение на действието /бездействието/, по възможност с доказателство в подкрепа на това;

       (3)На първото си заседание след получаване на оплакването Комисията по етика разглежда същото и излиза с решение дали да започне разследване и дали жалбата отговаря на изискванията, предвидени в настоящия Кодекс.

        (4)Ако Комисията прецени, че не отговаря на формалните изисквания на Кодекса, тя изпраща писмо на лицето с препоръка да отстрани неточностите или пропуските в изложените обстоятелства, като посочи определен срок. Ако не бъдат отстранени пропуските в жалбата, Комисията оставя сигнала без разглеждане. Ако оплакването отговаря на предвидените в Кодекса изисквания, Комисията следва да извърши разследване и да даде становище по него.

              4. Действия на Комисията по етика при разследване:

Изпраща писмо до служителя, посочен в жалбата като нарушител на Кодекса, в което го запознава с оплакването/прилага копие на жалбата/ и го поканва в срок от 14 дни да представи писмен отговор, заедно с доказателствата, на които се позовава.

В случай, че служителят признае, че е действал в нарушение на Кодекса, се изготвя предложение за предприемане на адекватни на обстоятелствата мерки, съответстващи и непротиворечащи на законодателството в Република България.

В случай, че обвиненията са отхвърлени, причините за отхвърлянето трябва да бъдат ясно представени в писмена форма от посочения в сигнала служител.

         (5) Предложение за наказание.

Когато Комисията констатира извършването на нарушения на Кодекса, тя представя становище на Директора, в което предлага санкция за нарушителя, равна по обем на причинената вреда. В становището се посочват обстойно мотивите на Комисията и нарушенията, които е извършил съответния служител.

РАЗДЕЛ ІІ 

ПРОЦЕДУРА ЗА ДЕЙСТВИЯ НА ДИРЕКТОРА

Чл.55. След даденото становище от Комисията, вземайки предвид представените факти и обстоятелства, директорът може да реши:

    1. Да поиска от служителя да отстрани нарушението;

    2. Да поиска гаранции от служителя, по отношение на бъдещо поведение;

    3. Да поиска служителят да понесе дисциплинарна отговорност съгласно Кодекса на труда.

 

ГЛАВА ОСМА

РАЗПОРЕДБИ

 

РАЗДЕЛ I. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

      Чл.56. При осъществяване на действия, несъвместими с поведението на този кодекс, участниците в образователния процес следва да поемат лична отговорност.

     Чл.57. При неспазване нормите на поведение в този кодекс, участниците в образователния процес носят дисциплинарна и служебна отговорност съгласно Кодекса на труда и Закона за предучилищното и училищното образование, а при нарушения, предполагащи финансови злоупотреби, нарушителите се предават на компетентните органи за разследване.

      Чл.58. При първоначално встъпване в длъжност прекият ръководител/координатор/ е длъжен да запознае служителя с разпоредбите на този кодекс срещу подпис.

 

РАЗДЕЛ II ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:

Чл.59. Настоящият Етичен кодекс е съобразен с нормите на Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО). Този Кодекс е актуализиран за учебната 2019/2020г. и съгласуван с Обществения съвет .

      Чл.60. Настоящият Етичен кодекс е отворен документ, подлежи на непрекъснато развитие и обогатяване, в съответствие с промените в нормативната база и очакванията на обществото.