ОРЕС 30.11.2020г-21.12.2020г.

Свали прикачения фаЙл

Уважаеми ученици и родители, Преустановят се присъствените учебни занятия (в т.ч. изнесени учебни часове, изпити, групови извънкласни дейности и занимания и др.) за учениците от І - VІІ клас на ОУ“Христо Ботев“, с. Крайници, в периода от 30 ноември, 2020 г. до 21 декември, 2020 г., на основание Заповед №РД09-3457/26.11.2020г. на министъра на образованието и науката и раздел І, т.1 от Заповед №РД-01-677/25.11.2020г. на министъра на здравеопазването. Учениците от І клас, ІІ клас, ІІІ клас, ІV клас, Vклас, VІ клас и VII клас преминават на обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии, при условията на чл.115а, ал.1 от ЗПУО. Обучението от разстояние в електронна среда ще се осъществява синхронно, чрез електронната платформа Google Classroom като дистанционните учебни часове включват синхронен урок и синхронно взаимодействие на учителя с ученика, както и синхронна текуща обратна връзка за резултатите от обучението. Присъствието на учениците в учебните часове, провеждани синхронно от разстояние в електронна среда е задължително, като се поставят отсъствия и оценки, които се отразяват от учителите в електронния дневник на класа. Времевият график на учебните часове и почивките между тях по класове е както следва:  за І клас в ЦОУД • Преди обяд След обяд първи учебен час: 8:00ч. – 8:20ч. първи учебен час: 12:10ч. – 12:30ч. втори учебен час: 8:50ч. – 9:10ч. втори учебен час: 13:00ч. – 13:20ч. трети учебен час: 9:30ч. – 9:50ч. трети учебен час: 13:40ч. – 14:00ч. четвърти учебен час: 10:10ч. – 10:30ч. четвърти учебен час: 14:20ч. – 14:40ч. пети учебен час: 10:50ч. – 11:10ч. пети учебен час: 15:00ч. – 15:20ч. шести учебен час: 11:30ч. – 11:50ч. След всеки учебен час се осигурява почивка на учениците със следната продължителност:  30 минути след първи учебен час  20 минути между учебните часове  за ІІклас, ІІІ клас и ІV клас първи учебен час: 8:00ч. – 8:20ч. втори учебен час: 8:50ч. – 9:10ч. трети учебен час: 9:30ч. – 9:50ч. четвърти учебен час: 10:10ч. – 10:30ч. пети учебен час: 10:50ч. – 11:10ч. шести учебен час: 11:30ч. – 11:50ч. След всеки учебен час се осигурява почивка на учениците със следната продължителност:  30 минути след първи учебен час  20 минути между учебните часове  за Vклас, VІ клас и VІІ клас първи учебен час: 8:00ч. – 8:30ч. втори учебен час: 8:50ч. – 9:20ч. трети учебен час: 9:30ч. – 10:00ч. четвърти учебен час: 10:10ч. – 10:40ч. пети учебен час: 10:50ч. – 11:20ч. шести учебен час: 11:30ч. – 12:00ч. седми учебен час*: 12:10ч. – 12:40ч. - час на класа/ спортни дейности по чл.92, ал.1 от ЗПУО След всеки учебен час се осигурява почивка на учениците със следната продължителност:  20 минути след първи учебен час  10 минути между учебните часове Времеви график на дейностите в групите на ЦОУД по чл.20, ал.1 от Наредба №10 от 2016г., за организация на дейностите в училищното образование за сборните ПИГ на ЦОУД за учениците от ІІ клас и ІІІ клас, за учениците от ІV клас и V клас и за учениците от VІ клас и VІІ клас, както следва:  13:00 – 13:30 - дейност: организиран отдих и физическа активност  13:40 – 14:10 – дейност: организиран отдих и физическа активност /самоподготовка  14:20 – 14:50 - дейност: самоподготовка  15:00 – 15:30 – дейност: занимания по интереси/самоподготовка  15:30 – 16:00 – дейност: занимания по интереси С уважение, Гергана Велинова-Маноилова Директор на ОУ ”Христо Ботев”, с.Крайници