Документи


П Р А В И Л Н И К ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ТРУД В ОУ „ХРИСТО БОТЕВ’’, С. КРАЙНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

- Повече

П Л А Н ЗА РАБОТА НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА УЧЕНИЦИТЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

- Повече

Училищен учебен план за 1 клас 21/22

- Повече

Училищен учебен план за 2 клас 21/22

- Повече

123456789